En av fellesnevnerne i våre nybyggprosjekter innen lager- og logistikkbygg er installasjon av automasjonsanlegg for leietaker under byggeprosjektet før overlevering.

Installasjon under byggeprosjektet gir en effektiv prosjektprosess og korter ned tiden til oppstart av drift for leietaker, men det kan også ha sine utfordringer. I denne fagartikkelen tar vi opp noe av det vi mener er viktig i en slik prosess.

Det rent kvalitetsmessige

Et opplagt fokusområde er det rent kvalitetsmessige ved bygget og her er det flere forhold som må ivaretas. Eksempler kan være installert energieffekt som må være tilpasset automasjonsanlegget som kommer, og gulvet må ha god og riktig kvalitet. Dette med gulv er noe vi i Fabritius er veldig opptatt av og det er ikke bare kapasiteten og laster på gulvet som er viktig, men tykkelse (fastbolting av anlegget), overflate (heft) og støpeskjøter som ikke kommer i konflikt med reolbaner og kraner. Planhet er også kritisk, hvor en liten cm feil nede ved gulvnivået kan gjøre store utslag i et høytlager med kraner på over 30m høyde. Dette er områder som byggherre og totalentreprenør må ha stort fokus på for å kunne levere et godt produkt til sin kunde, men leietaker bør da også tilstrebe å være ferdig med prosjektering av automasjonsanlegget så tidlig som mulig.

Juridisk

Juridisk er det noen avgrensninger som leietaker og utvikler må være klar over. Installasjonene er et eget prosjekt og da er det viktig å passe på at leietakers og utleiers entreprenør ikke snubler i beina på hverandre og at ansvarsforhold er avklart. Leietaker vil gjerne raskt inn med utstyr for å få testet og kjørt inn anlegg så raskt som mulig, men byggherre har det øverste ansvaret for byggeplassen. Hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på byggeplassen skal ivaretas på en god måte, men dette er fullt mulig å finne gode løsninger på om dette planlegges og hensyntas på forhånd. I avtaler som gir leietaker rett til å foreta egne arbeider, er det viktig å ha bestemmelser som blant annet omfatter i) på hvilket tidspunkt leietaker skal gis tilgang til lokalene, ii) krav til samordning av arbeidene, iii) krav til samhandling for å sikre at SHA bli ivaretatt, iv) krav om at arbeidene skal være i samsvar med lover, forskrifter og offentlige vedtak, samt at ansvarsforholdene er regulert. Det er også viktig å ha en klar regulering i avtalen om hvem som skal ha ansvaret for drift, vedlikehold etc. av installasjonene i leieperioden og hvem som skal være eier av installasjonene ved leieopphør, alternativt om installasjonene skal fjernes.

Koordinering

Koordineringen mellom automasjonsleverandør og byggentreprenør er et viktig punkt og mangel på dette kan gi unødvendige forsinkelser eller kostnadsøkninger. Automasjonen er nemlig premissgiver på mange forhold som må ivaretas av byggentreprenør. Samtidig vil den være en «vanlig» UE som må forholde seg til totalentreprenøren på sentrale punkter som fremdrift, prosjektering og ikke minst HMS. Grensesnitt mellom leveranse av bygg og automasjon, som for eksempel sprinkling, kan være uklart og er viktig å håndtere tidlig, så alle forhold blir ivaretatt. Vår rolle som utbygger og prosjektansvarlig er å sørge for at alle slike nyanser kommer tydelig frem og sikre at leietaker ikke får elementer som kan være kostnadsdrivende med i sin kontrakt med automasjonsleverandør. Samtidig bør leietaker, som kjenner automasjonsplaner best, også være på ballen her og involvere seg tidlig.

De tre punktene over er ikke en uttømmende liste, men noen viktige punkter som partene bør være klar over i sin planlegging, da mangel på kontroll her kan gi forsinkelser, unødvendige diskusjoner og i verste fall negative økonomiske utfall. Dette er imidlertid et område Fabritius har erfaring med og fokus på, slik at vi får smidige og gode prosesser for våre leietakere.